Cafe Leonidas Fresh Belgian Chocolates
Les coupes

Coupe lait d'amande
Coupe lait d'amande
Dark chocolate coupe, almond-milk ganache, marzipan and white chocolate, topped with milk chocolate flakes
Coupe lait de coco
Coupe lait de coco
Dark chocolate coupe filled with coconut milk, white chocolate and topped with coconut flakes
Coupe praline croquant
Coupe praline croquant
chocolate coupe filled with praline and carmalized nuts

Coupe Tiramisu
Coupe Tiramisu

Milk chocolate coupe, praline with brown-sugar biscuit, Tiramisu and Amaretto-flavored ganache, topped with Amaretto crystals
Coupe Citron
Coupe Citron
Milk chocolate Coupe with lemon cream topped with hazelnuts

 

 

 

 

Address
Email